Namnet körepolska finns mej veterligen bara i Skåne, och dessutom bara i en begränsad del av landskapet - enligt tillgängligt källmaterial begränsat till den sydvästra delen, dock inte lika entydigt samlat som dansnamnet svingedans. Flera melodier delar körepolskan med svingedans och runtenom och flera melodier kan även spelas som svingedans. En sådan är melodin "Hade jag pengar för mina böjsor..." som tycks ha varit populär i hela södra Skåne. Typiska taktmönster för körepolskan är inte helt entydigt men Mängden av löpande åttondelar, med eller utan punkteringar, tyder på en jämnt flytande melodi med lika långa taktdelar och ett relativt raskt tempo. Betoningen tycks genomgående ligga på första taktdelen men ibland även på tredje. Detta antyder en polskdans där dansarna ges implulser av en tydlig etta. Figuren ger också en speciell karaktär åt låttypen, då den andra taktdelen, även om denna inte är särskilt betonad, utgör en viloton mitt i flödet av åttondelar .

Namnet är märkligt och gåtfullt. Namnledet 'köre-' ger inte någon särskild mening som något särskilt beskrivande för dansen, något som avskiljer den från andra polskor.

Emellertid skulle detta kunna vara en gammal folklig omtolkning, i kanske ett par steg, av namnet på den polska dansens tredje del "serra". Via uttalet av s:et i serra med tje-ljud, 'tjerra', eller 'kärra' på svenska, som är begripligt nog och vardagsnära och helt i linje med hur folkliga namnvarianter via folkhumorn brukar uppkomma, och sedan via denna vidare över till 'köra' och körepolska. Detta skulle även då kunna svara på frågan om vart dansnamnet "serra" blivit av - kunde detta dansnamn bara helt försvinna utan att lämna några som helst spår efter sig någonstans? Och vad skulle 'köra' annars kunna betyda och hur skulle den process annars se ut som lett fram till detta märkliga namn? För egen del tycker jag att den folkliga namnomvandlingen serra-kärra-köra är den mesta logiska och sannolika. Det betyder dock därmed inte att dansen körepolska i själva verket utgör den gamla serradansen. Tidsavståndet till den polska dansen är stort, och namn respektive dansers tidsmässiga omstöpningar följer helt olika utvecklingslogik och påverkas av helt olika influenser. Å andra sidan kan vi heller inte helt bortse från att vissa karaktäristika från serran ändå kan finnas kvar i körepolskan.

Att dansa polska i tretakt till tvåtaktsmelodier kallas även det i Skåne att dansa "köra". Det finns emellertid bara ett litet antal sådana speciella köra-melodier i tvåtakt bevarade. Se vidare avsnittet.